اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : محسن
نام خانوادگی : شیرخانی
سمت : مدیر گروه
شماره تماس : 64592449
پست الکترونیکی : shirkhani@gsi.ir