نام و نام خانوادگی: محسن شیرخانی

مدرک و محل اخذ مدرک: کارشناس زمین شناسی-  دانشگاه تهران،

کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی – دانشگاه تربیت مدرس،

دانشجوی دکترای زمین‌شناسی اقتصادی - دانشگاه تربیت مدرس

سمت:مدیر گروه

shirkhani@gsi.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: اکرم شاه‌حسینی                  

مدرک و محل اخذ مدرک: کارشناس زمین شناسی-  دانشگاه صنعتی شاهرود،

کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی - دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،

سمت:کارشناس

Shahhosseini.gis.rs@gmail.com

Kimia.Akram.Shahhosseini@gsi.ir

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نسیم عرب اسماعیلی

مدرک و محل اخذ مدرک: کارشناس زمین شناسی-  دانشگاه صنعتی شاهرود،

کارشناسی ارشد پترولوژی - دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،

سمت:کارشناس

nasim_esmaily@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: افسانه مهدیزاده

مدرک و محل اخذ مدرک: کارشناس زمین شناسی-  دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،

کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی - دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،

سمت:کارشناس

afsanemehdizadeh@yahoo.com

 

 

نام و نام خانوادگی: وحیده علی‌زاده

 

مدرک و محل اخذ مدرک: دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی

       سمت:کارشناس

شماره داخلی: 64592394