پروژه­ها و فعالیت­ها:

این گروه در مدت کوتاه فعالیت خود در راستای اهداف تعیین شده، تهیه نقشه­های تحلیلی- زیرساختاری استان­های کشور را در دستورکار خود قرار داده و تا پایان سال 1395 اطلس نقشه­های تحلیلی- زیرساختاری استان­های مرکزی و زنجان به چاپ رسیده و نقشه­های تحلیلی- زیرساختاری استان­های یزد و اصفهان در حال انجام است. نقشه­های تحلیلی-زیرساختاری هر شهرستان شامل نقشه­های موقعیت شهرستان، راهنمای چهارگوش­های زمین­شناسی، مرز دهستان­ها و شهرستان­ها، زمین­شناسی بر پایه ترکیب، زمین­شناسی بر پایه سن، مغناطیس کل (TMI)، نگاشت کانی­ها، مدل ارتفاعی، مراکز گردشگری و تاریخی، مراکز و نواحی صنعتی، شبکه انتقال انرژی، کاربری اراضی، مراتع و دامپروری، مناطق حفاظت شده، مراکز آموزشی-پزشکی-رفاهی، باغات- مزارع و نقشه ذخایر آبی می­باشد.

با گذشت زمان و با استفاده از توانمندی کارشناسان گروه ژئوانفورماتیک، پروژه دیگری به نام بررسی استان­های کشور از دیدگاه زمین­شناسی و اکتشاف در دستور کار قرار گرفت. این گزارش شامل بررسی و تفسیر مجموعه­ داده­های زمین­شناسی، توانمندی معدنی، دورسنجی، ژئوفیزیک هوابرد، ژئوشیمی و ژئوتوریسم در هر استان است که گزارش استان زنجان از دیدگاه زمین­شناسی و اکتشاف چاپ شده و گزارش استان­های مرکزی و اصفهان در حال تهیه می­باشد.

 

تهیه اطلس تحلیلی – زیر ساختاری شهرستان های استان زنجان

تهیه اطلس تحلیلی – زیر ساختاری شهرستان های استان مرکزی

گزارش استان زنجان از نگاه زمین شناسی و اکتشاف